امروز تصمیم گرفتم آنچه که درباره معماری نرم افزار های مختلف از جاهای مختلف به دستم...