۱- برند سازی موجب افزایش سهم بازار می شود : بدون شک می توان گفت سازمان یا...